Druk deze pagina af

Aanleg A4

Aanleg A4 Delft-Schiedam

In 2012 is er een start gemaakt met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam en volgens de planning gaat de weg eind 2015 opgeleverd worden. De aannemerscombinatie A4ALL gaat de aanleg uitvoeren. In de afgelopen jaren zijn er met bewoners uit het gebied en met maatschappelijke organisaties vele afspraken gemaakt over de aanleg van de weg. Deze zou 'niet te horen, niet te zien en niet te ruiken' moeten zijn. Het is nu voor iedereen van groot belang dat alle afspraken over aanleg en inpassing ook daadwerkelijk worden nagekomen. De documenten waarin de afspraken over de aanleg zijn vastgelegd, zijn te vinden onder 'Documenten met afspraken'.

8 juni 2016

Raad van State: Hoogheemraadschap niet zorgvuldig genoeg bij watervergunning

Vandaag, 8 juni 2016, deed de Raad van State uitspraak in de kwestie van de watervergunning en het deels terugpompen van grondwater in Midden-Delfland. De RvS besliste dat het beroep van Stichting Batavier tegen de wijziging van de watervergunning gegrond is. Dit betekent echter niet dat de besluitvorming rond de aanleg van de A4 Delft-Schiedam over moet worden gedaan. En ook niet dat er nu verregaande extra maatregelen genomen moeten worden. Lees verder...

26 april 2016

Beantwoording Kamervragen over verzakkingen rond de A4

4 februari 2016 / 4 mei 2016

Batavier naar Raad van State vanwege twijfels over watervergunning A4 Delft-Schiedam

Stichting Batavier heeft beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de watervergunning die door het Hoogheemraadschap van Delfland is afgegeven voor de A4 Delft-Schiedam. Deze watervergunning stelt Rijkswaterstaat in staat om dagelijks 1450 m3 water af te voeren uit de verdiept en half verdiept gelegen delen van de weg waarvan een deel terug wordt gebracht in de grond via retourbemaling.  Batavier vindt echter dat het verlenen van deze vergunning niet op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen, omdat deze in strijd is met bepalingen in de Waterwet, de Keur Delfland, het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam en de Wet milieubeheer. De Batavier vraagt de Raad van State om haar oordeel hierover uit te spreken.
Lees verder....
Bekijk hier het beroepschrift
Bekijk hier de pleitnota van de zitting op 4 mei 2016

19 december 2015

De weg is open, de strijd gestreden?

Op 18 en 21 december is de A4 Delft –Schiedam opengesteld voor het autoverkeer. Voor sommigen 50 jaar te laat, voor anderen had het lange uitstel van de aanleg van de weg mogen leiden tot afstel. Met het besluit van de Raad van State in 2011 werd de aanleg van de weg een feit. Batavier heeft de afgelopen jaren getracht de afspraken die gemaakt zijn voor een goede inpassing van de weg met zo weinig mogelijk schade voor de omgeving op de voet te volgen en de klok te luiden als zaken niet volgens afspraak verliepen.
Lees verder...

18 december 2015

Tweede Kamer: vraagtekens bij watervergunning A4DS

Minister Schultz van Haegen heeft donderdag 17 december uitleg moeten geven aan de Tweede Kamer over de gevolgde procedure rond de watervergunning. GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren vermoedt namelijk dat Rijkswaterstaat de verkeerde procedure heeft gevolgd. Het kwelwater zou gezien moeten worden als afvalwater en daarom onder de Wet Milieubeheer vallen en daarmee onder de strenge eisen van een lozingsvergunning. Door het via de watervergunning te spelen heeft RWS een moeizame procedure ontweken. De Kamer wou van de minister weten of dit inderdaad de gang van zaken is geweest.
De Kamer nam een GroenLinks-motie aan waarin de regering wordt gevraagd om de inspectie te laten onderzoeken of een lozingsvergunning noodzakelijk is voor het afvoeren van het lekkende grondwater.

We gaan steeds beter snappen waarom Rijkswaterstaat er vele maanden over gedaan heeft om met een oplossing te komen die ook al in februari in beeld was en pas op het allerlaatste moment de vergunning werd afgegeven, en vervolgens de weg opengesteld wordt nog voordat de bezwaarmakers kennis hebben kunnen nemen van de beslissing en achterliggende stukken.

John Witjes, voorzitter Stichting Batavier.

7 december 2015

Antwoorden Kamrvragen PvdA over het wegpompen van grondwater bij de A4 Midden-Delfland

Kamervragen van de VVD over grote hoeveelheden lekkend grondwater aan de aangelegde A4

Antwoorden Kamervragen PvdA over het bericht "Scheurtjes in tunnel A4 Midden-Delfland"

Toezegging in Notaoverleg MIRT 23 november 2015 over A4 Delft-Schiedam22 november 2015

Zienswijze pp ontwerpbesluit openstellingsverbgunning Ketheltunnel

30 april 2015

Zienswijze op ontwerp wijzigingsbesluit watervergunning A4

Februari 2014

Kamervragen SP over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van buitenlandse werknemers die aan de A4 werken.

De SP heeft Kamervragen gesteld over de uitbuiting van de arbeiders die de A4 aanleggen. Deze zijn (inclusief antwoorden) hier te vinden.

December 2013

Vragen over arbeidsomstandigheden werknemers bouw A4

GroenLinks Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld over het bericht dat arbeiders die aan de aanleg van de A4 werken als slaven worden behandeld (zie ook onder). Ook stond er op 5 december 2013 een brief van Batavier voorzitter John Witjes over dit onderwerp in de Volkskrant. Daarnaast heeft de provinciale PvdA fractie vragen gesteld over de uitbuiting van werknemers van het A4 project.

November 2013

Het moest toch goedkoop en snel?

Aannemerscombinatie A4all heeft zeventig Spaanse betonvlechters uitgebuit, zo is te lezen in de Telegraaf en bij RTL-nieuws van zaterdag 23 november. Hun uurloon was lager en ze moesten meer uren draaien dan in de CAO is bepaald. De arbeidscontracten deugden van geen kanten.  Het moest toch goedkoop en snel? Dat is de prijs die betaald moet worden. De vakbond is boos en eist maatregelen.  A4all heeft niet eens zijn best gedaan om het misbruik te ontkennen, maar inmiddels zou alles wel kloppen.
Een incident is het niet, want in Maastricht bleken onlangs de arbeiders bij een ander project van Rijkswaterstaat ook al niet volgens de cao behandeld te worden. Daar moet men alsnog dokken.
Zo zal de rekening van deze uitglijder ook wel weer terecht komen in de post “onvoorzien”.
We zouden bijna vergeten dat de bouw van de A4DS valt onder de Crisis-en Herstelwet die bedoeld was om onze economie en de werkgelegenheid in de bouw een positieve impuls te geven. Ja, over de ruggen van werkers uit landen waar de crisis nog veel harder heeft toegeslagen.
Niemand die zich er verder druk om maakt, zolang de weg er maar komt. Deze schandalige werkwijze van A4all past in het rijtje van ongerijmdheden die de overheid zich in de afgelopen jaren heeft gepermitteerd om de aanleg van de weg mogelijk te maken.

John Witjes, voorzitter Stichting Batavier.

Zienswijze watervergunning

De Stichting Batavier heeft een zienswijze ingediend op de watervergunning die het Hoogheemraadschap van Delfland versterkt heeft voor de aanleg van de A4. In ze zienswijze uit de Batavier haar zorgen over de toegestande hoeveelheid grond- en kwelwater die moet worden afgevoerd. Ook zijn de argumenten voor het afwijken van het eigen beleid van het Hoogheemraadschap onvoldoende onderbouwd en heeft de Batavier twijfels of de situatie die door het versztrekken van de vergunning zal ontstaan wel toekomstvast is. De zienswijze is hier te dowloaden.

Maart 2013

Problemen bij aanleg door zandpalen

Rijkswaterstaat en aannemer A4all ondervinden problemen bij de aanleg van de A4 door zogenaamde zandpalen in het tracé Dit zijn een soort verticale drainagekanalen die al tientallen jaren geleden in het tracé zijn aangebracht. In de media geeft Rijkswaterstaat aan deze zandpalen bij toeval ontedekt te hebben, maar in diverse rapporten wordt de aanwezigheid van de zandpalen al beschreven. Ook geeft A4all aan dat nog bezien zal moeten worden of de halfverdiepte ligging nog gerealiseerd kan worden. Voor Batavier is dit reden tot zorg, want kunnen de afspraken over inpassing nu nog wel nagekomen worden? In deze brief vraagt Batavier om opheldering. Bekijke ook de berichten over dit onderwerp in ons nieuwsoverzicht en zie ook de Kamervragen die GroenLinks hierover stelde.

Update 22 maart 2013: In antwoord op de Kamervragen van GroenLinks heeft minister Schultz van Haegen aangegeven dat de zandpalen niet zullen leiden tot het niet nakomen van de afspraken uit het tracébesluit en het IODS convenant. Batavier is hier blij mee! Al blijft het opmerkelijk dat men bij de aanleg de zandpalen per toeval moest ontdekken terwijl Rijkswaterstaat het bestaan van de zandpalen zelf al beschreef in een rapport in de jaren '70. In een extra overleg van ons met Rijkswaterstaat op 20 maart n.a.v. onze brief, werd ook gesteld dat de afspraken niet in gevaar komen. Kort werd door Rijkswaterstaat besproken welke technische oplossingen mogelijk zijn. Extra kosten hiervoor zullen niet ten koste gaan van de budgetten die voor de inpassingsafspraken zijn toegekend. Ons werd een antwoord op onze brief beloofd.

November 2012

Promocentrum op asfaltvlakte

Aan de Woudweg in Schiedam is het Infocentrum van RWS en A4all verrezen en sinds begin oktober is het gebouw op bepaalde tijden open voor het publiek. Wij hebben een kijkje genomen in het centrum. Opvallend is het promotie element: het centrum lijkt vooral bedoeld om aan te geven hoe goed (voor Nederland) en hoe mooi (voor de omgeving) de weg is. Op panelen is van alles te lezen over de besluitvorming (vooral die van recente jaren), de inpassing in het landschap, de voorzieningen (bijvoorbeeld het geluidsarme asfalt) en de noodzaak van de weg. En met het toekomstige lawaai van het verkeer zal het volgens een geluidssimulatie best meevallen: een hinnikend paard maakt meer herrie! Lees verder...

A4all wil 24 uur per dag kunnen werken

Omwonenden van het A4-tracé hebben bij ons geklaagd over vroeg starten van de werkzaamheden. Er was toch beloofd dat het werk tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds plaats zou vinden? Tijdens ons overleg met Rijkswaterstaat op 17 oktober bleek dit wat genuanceerder te liggen. Lees verder...

Bouwvergunningen een (te?) complexe zaak

Voor het aanleggen van een weg is een bouwvergunning nodig. Of beter gezegd een “omgevingsvergunning”, want sinds de invoering in oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vervangt die vergunning veel oude regelingen (zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning en kapvergunning). Bedoeld om procedures sneller en inzichtelijker te maken blijkt bij de bouw van de A4DS dat die nieuwe omgevingsvergunning voor de geïnteresseerde burger een flinke uitdaging is.Lees verder...

Presentaties informatieavonden

Bekijk hier de presentatie van Rjikswaterstaat van de informatieavonden van januari 2012

Bekijk hier de presentatie van A4ALL van de informatievonden van januari 2012

Planning werkzaamheden

 • Rooien bomen - januari / februari 2012;
 • Start dempen en graven watergangen - februari 2012;
 • Start aanleg werkwegen - februari / maart 2012;
 • Start grondwerk Kethelplein - februari / maart 2012;
 • Aanleg hulpbruggen - maart / april 2012;
 • Ombouw Kethelplein (civiel / GWW) - augustus 2012 t/m 2015
 • Landtunnel (civiel) - januari 2013 t/m 2015;
 • Omleiding Slinksloot en Zweth (tijdelijk) - oktober / november 2012;
 • Bouw aqua/ecoduct - december 2012 t/m oktober 2013;
 • Omleiding Slinksloot en Zweth (defintief) - november 2013;
 • Aanleg (half)verdiepte ligging - oktober 2012 t/m 2015.

Asfaltfeestje

Op 26 april a.s. zal minister Schultz van Haegen het officiële startsein geven van de aanleg van de snelweg. Wij zijn niet uitgenodigd op dit “asfaltfeestje”, en wij vinden het ook nog veel te vroeg om nu al te feesten: er moet nog veel gebeuren aan de weg, maar zeker ook in de omgeving om de weg inderdaad zoals afgesproken aan te leggen.

Kennismaking Batavier met Rijkswaterstaat

Met Rijkswaterstaat en aannemer A4All hebben we een uitgebreid kennismakingsgesprek gehad, waarbij direct al enkele inhoudelijke punten besproken zijn. Zo hebben wij onze zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de geluids- en zichtgarantie in Midden-Delfland. Ook bleek dat inwoners aan de Vlaardingse kant van het tracé niet adequaat door Rijkswaterstaat waren geïnformeerd. De weg is aanbesteed voor ruwweg de helft van het daartoe begrote bedrag. Het resterende begrote bedrag gaat terug naar het ministerie. Dit betekent volgens Rijkswaterstaat niet dat er geen geld is voor eventuele tegenvallers: daarvoor heeft men de (reguliere) risicoreserve.
De aannemer gaf aan dat zij als logo van A4All bewust een grutto hebben gekozen: een in dit gebied voorkomende, kwetsbare vleugel. Men wil hiermee de zorg voor de omgeving tot uitdrukking brengen. Aan de grutto kan men echter niet vragen of het goed gaat; aan de Batavier wel! Op 7 juni spreken wij RWS en A4All opnieuw.

Geef je mening via het Digitaal Klantenpanel van Rijkswaterstaat

Om de mening te horen van omwonenden over de aanleg van de A4, heeft Rijkswaterstaat een digitaal klantpanel ingesteld. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en krijgt dan af en toe een vragenlijst toegestuurd. Wij willen iedereen vragen zich hiervoor aan te melden, zodat Rijkswaterstaat een zo goed mogelijk beeld krijgt via alle ‘oren en ogen in het veld’ over hoe de aanleg verloopt en beleefd wordt. Surf naar http://www.rws.nl/rws-loket/klantenpanel/ voor aanmelden en meer informatie.Volgende pagina: Documenten met afspraken