Druk deze pagina af

De Strategie van Batavier

DE STRATEGIE VAN BATAVIER

 

Wie is Batavier?

Een legitieme organisatie met veel betrokken leden en groepen uit het veld! Batavier heeft kennis, deskundigheid en ervaring en is de voelhoren en peilthermometer van de samenleving

 

Waar staat Batavier voor?

Batavier zet zich in voor borging van de afspraken rondom de A4 Deft-Schiedam en een juiste en zuivere uitvoering van de afspraken zoals ze gemaakt en vastgelegd zijn in het Tracébesluit (2 september 2010) , Betuursovereenkomst (2 september 2010) en IODS convenant (23 juni 2006).

 

Wat doet Batavier?

  • Monitoren, beoordelen, beïnvloeden van de uitvoering en stimuleren van betrokkenheid en participatie.
  • Aandacht van politiek en publiek vragen voor misstanden en voor bestuurlijk onbehoorlijk gedrag.
  • Informatie verzamelen en verstrekken: door mensen te benaderen en via publicaties in nieuwsbrieven en op de website.
  • Het kritisch volgen van de communicatie  tussen RWS en A4all en burgers, via individuele reacties, het klantenpanel, de klankbordgroepen, de nieuwsbrieven, etc.
  • Het opbouwen van een netwerk met andere partijen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, lokale groepen) die er belang bij hebben dat alle gemaakte afspraken rondom de A4 integraal worden uitgevoerd om de beoogde gebiedskwaliteit van het Midden-Delfland gebied te realiseren.

 

Speelveld en aandachtsgebieden

Het rijk is verantwoordelijk voor de uitvoering en heeft het overzicht over de uitvoering. Het is aan het Rijk / RWS en A4all om aan te tonen dat de inpassing van de A4 geheel binnen de kaders van het Tracébesluit wordt uitgevoerd; Batavier rekent zich tot taak dat te toetsen en beschikt over de hiervoor benodigde kennis en expertise. Daarnaast heeft Batavier hiervoor informatie nodig om die taak te kunnen vervullen. Door de informatie van velen (inwoners, deskundigen, gemeentes, waterschappen, NGO's, etc) bij elkaar te leggen krijgt elke betrokkene een goed beeld van de uitvoering en kan daar vanuit eigen rol op inspelen.

 

Het bewaken van de afspraken uit het Tracébesluit en de Bestuursovereenkomst richt zich in eerste instantie op het bekende uitgangspunt: “horen, zien noch ruiken”. Weliswaar wordt het eerste harde bewijs van wel of niet pas geleverd bij de ingebruikname van de A4, maar toch kan hier al op vooruitgelopen worden.  Batavier houdt de voorbereidingen die te maken hebben met de geluids-, zicht- en luchtgarantie nauwlettend in de gaten en anticipeert ook zelf op mogelijke overschrijdingen. In het contact met RWS en A4all houdt Batavier deze garanties op de agenda.

 

Een tweede punt van aandacht zijn de IODS-projecten. Belangrijk is dat deze projecten gelijk blijven oplopen met de aanleg van de A4. Batavier speelt hierin zelf geen actieve rol maar via het netwerk van Batavier wordt de deskundigheid in elk project gewaarborgd. In overleg met de Provincie en het Programmabureau bewaakt Batavier de voortgang. Een punt van zorg is het ontbreken van (een opvolger van) de Zuidhollandse Milieufederatie in de IODS-adviescommissie.

 

In de derde plaats ondersteunt Batavier waar nodig de belangen van de gemeenten. In de Bestuursovereenkomst zijn, naast afspraken op het gebied van samenwerking  tussen rijksoverheid en gemeenten bij de inpassing van de A4, een flink aantal flankerende maatregelen ten gunste van de gemeenten overeengekomen.  Batavier treedt op als bondgenoot van de gemeenten en is in staat massa en politieke druk te organiseren bij het realiseren van deze maatregelen waard oor Batavier strategisch belangrijk is voor de gemeenten. Batavier vergroot de betrokkenheid met de gemeenten door regelmatig af te stemmen, door informatie-uitwisseling en door strategieën te bepalen.

 

Tenslotte besteedt Batavier veel aandacht aan de communicatie/informatie met alle betrokkenen bij het Midden-Delfland gebied (van bewoners tot overheden en organisaties). In eigen huis als verzamelaar en verstrekker: actief door mensen te benaderen en passief via publicaties in nieuwsbrieven en op de website. Maar ook door het kritisch volgen van de communicatie  tussen RWS/A4all en de omwonenden, via individuele reacties, het klantenpanel, de klankbordgroepen, de nieuwsbrieven, etc. . Batavier vervult hierin de rol van voelhoren en peilthermometer van de samenleving.

 

De legitimatie en functies van Batavier zijn dus:

Batavier voorziet anderen van informatie, brengt het gevoel van de samenleving over, is in het bezit van kennis en kunde en fungeert als strategisch partner. Batavier kan het ongenoegen verwoorden ook voor andere partijen. Batavier is een constructieve kritische partner die zorgdraagt voor draagvlak en monitoren en naleven van de gemaakte afspraken.


Vorige pagina: Klankbordgroepen
Volgende pagina: Hoezo Midden-Delfland snelweg