Druk deze pagina af

IODS projecten

IODS programma

IODS staat voor Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Het IODS-programma is op initiatief van de provincie Zuid-Holland rond de eeuwwisseling opgezet om te komen tot een doorbraak in het A4 dossier. Met de regionale partners vanuit overheden en maatschappeljike organisaties is aan het Rijk voorgesteld om, als het Rijk zou besluiten de weg aan te leggen, een ingepaste weg te realiseren in combinatie met maatregelen om de kwaliteit van gebied te vergroten.

In het IODS Convenant van 23 juni 2006 is het IODS-programma op hoofdlijnen omschreven en onderschrijven de IODS-partijen de noodzaak om de gezamenlijke ambitie voor het IODS gestalte te geven door de parallelle uitvoering van de zes projecten.

Op 2 september 2010 is de Bestuurlijke overeenkomst IODS ondertekend met daarin hele specifieke afspraken over financien en het ontwerp van de A4 Delft-Schiedam. De overeenkomst is getekend door de bestuurlijke partners (excl. Maassluis).

Ook zijn een aantal “flankerende” projecten omschreven die samenhangen met het IODS-programma:

 1. Groenblauw Lint
  Bestaande uit 100 ha nieuwe natuur, 250 ha zwaar agrarisch natuurbeheer en ecopassages over de A4, door De Schie en onder de A13
 2. Sanering verspreid liggende glastuinbouw
 3. Recreatieve Routestructuur
 4. Groen Ondernemen
  Bestaande uit het project Duurzaam boer blijven en het project Grondinstrument
 5. Traject A4 Delft - Schiedam
 6. Stedenbouwkundige inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen
  De gemeentelijke visie op de inpassing is vastgelegd in het boekje “Alles onder één dak”.

18 januari 2015

Brief voortgang IODS-afspraken

Stichting Batavier heeft een brief gestuurd aan de leden van de IODS adviescommissie om hen te wijzen op het belang van het nakomen van de IODS-afspraken. Batavier is van mening dat voordat de A4 Delft-Schiedam (volgende de planning eind dit jaar) open gaat, alle afspraken nagekomen moeten zijn.
Lees hier de brief en de bijlage (afsprakenmonitor).

Provincie veroorzaakt onduidelijkheid

Met de Provincie Zuid-Holland hebben wij nog geen overleg gehad, men gaf aan daar (nog) geen behoefte aan te hebben. Wij hebben echter wel een brief aan gedeputeerde De Bondt geschreven in haar hoedanigheid van de voorzitter van de IODS-adviescommissie. Wij waren namelijk gevallen over twee passages in een recente publiekspublicatie van de provincie, waarin letterlijk werd gesteld dat de provincie wat betreft de gebiedsontwikkeling naar een gebied van 7 km2 kijkt rond de 7 km snelweg en dat met de investeringen uiteindelijk de kwaliteit van de leefomgeving neutraal zou uitvallen. De provincie gaf ons onlangs schriftelijk te kennen dat wij gelijk hadden dat het directe invloedsgebied van de A4DS meer is dan de geschetste 7 km2 en dat de investeringen bedoeld zijn om het gebied juist een kwaliteitsimpuls te geven. Helaas heeft de provincie vooralsnog niet de moeite genomen hun eigen uitlatingen publiekelijk te corrigeren.


Vorige pagina: Tracédeel Delft
Volgende pagina: Groenblauwe lint