Druk deze pagina af

Sanering glastuinbouw

Sanering van verspreid liggend glas

Het project is erop gericht verspreid gelegen glasopstanden te verwijderen ten behoeve van een groen en aantrekkelijk landschap en versterking van het open weide karakter.

De door de gemeente opgestelde Uitvoeringsstrategie voor het saneren van verspreid gelegen glasopstanden is najaar 2009 aan de gemeenteraad van Midden-Delfland voorgelegd. In de Uitvoeringsstrategie zijn de uitgangspunten voor de sanering vastgelegd. Een deel van de opgave is inmiddels gerealiseerd met de aankoop van glas bij de Maaslandse Dam met toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling. Een ander deel van de opgave wordt gezien als duurzaam glas, dat vooralsnog niet zal worden gesaneerd. Verder is 10 ha benoemd als niet prioritair waardoor een opgave van 30 ha overblijft met een benodigde financiering van ca. € 18 miljoen.

Door een aanpassing van de ambitie van ‘Rood voor groen’ naar ‘Gras voor glas’ wordt nu ingezet op aankoop van de locaties en omzetting in een agrarische, natuur of recreatieve bestemming. Verder kan per locatie nog worden bekeken of een kleine ontwikkeling mogelijk is met gebruikmaking van de Ruimte voor Ruimte regeling.

Documenten

22-2-2012 Brief van Ministerie I&M aan gemeente Midden-Delfland over afspraak IODS bijdrage