Druk deze pagina af

Tracédeel Midden-Delfland

Midden-Delfland richt zich op kwaliteit

De gemeente Midden-Delfland heeft onlangs de eerste van in totaal 18,5 miljoen euro’s ontvangen van de minister voor investeringen in de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap tussen Delft en Schiedam. Midden-Delfland gaat het geld zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst van september 2010 gebruiken om verspreid liggende kassen in het gebied te saneren en zet het in voor het behoud van het karakteristieke agrarische weidelandschap.

30 januari 2014

Zienswijze op conceptbesluit tot wijziging van de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van cementbetonwanden

Batavier heeft een zienswijze ingediend het conceptbesluit van de gemeente Midden-Delfland tot wijziging van de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van cementbetonwanden op een deel van het tracé van de A4 Midden-Delfland. In de zienswijze uit de Batavier haar zorgen over mogelijk ongunstige effecten van de dierpe wanden op het grondwater. Volgens de Batavier had dit uitgebreider onderzocht moeten worden door middel van een aanvullend MER. In de zienswijze vraagt de Batavier tevens om de mogelijkheid tot het aanvullen van de zienswijze met een nadere onderbouwing op basis van recent ontvangen stukken.

 2 november 2012

Bestemmingsplan gemeente Midden-Delfland

Batavier heeft kritiek geleverd op het concept-bestemmingsplan A4 van de gemeente Midden-Delfland. In haar zienswijze geeft Batavier aan dat zij het niet eens is met het ontbreken van de natuurcompensatie. Het bestemmingsplan beperkt zich tot het tracé van de weg en de gemeente wil zaken als natuurcompensatie in aparte bestemmingsplannen regelen. Maar het gevaar is reëel dat dan de weg zelf straks wél ruimtelijk geregeld is, en de bijbehorende natuurprojecten dat niet zijn. Daarmee komen de afspraken die de gemeente met de minister heeft gemaakt op losse schroeven te staan. Ook benadrukt Batavier in haar zienswijze dat er nog veel onzekerheden bestaan rondom de effecten op luchtkwaliteit, geluidsbelasting en vogelverstoring, wat voor de gemeente Midden-Delfland nadelige gevolgen kan hebben. Verder heeft Batavier de gemeente Midden-Delfland erop gewezen dat het belangrijk is dat Rijkswaterstaat kan garanderen dat de effecten van de weg straks in werkelijkheid toch niet groter zijn dan op papier.
De kritiek van Batavier heeft geleid tot vragen aan Provinciale Staten van PvdD, PvdA en GL.
Deze vagen zijn hier te vinden.

18 augustus 2012

Natuurcompensatie ontbreekt in bestemmingsplan A4 Midden-Delfland


In een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan A4 van de gemeente Midden-Delfland geeft de Stichting Batavier aan dat zij het er niet mee eens is dat natuurcompensatie hierin niet is opgenomen. Het bestemmingsplan beperkt zich tot het tracé van de weg en de gemeente wil zaken als natuurcompensatie in aparte bestemmingsplannen regelen. “Het gevaar is reëel dat de weg zelf straks wél ruimtelijk geregeld is, maar de bijbehorende natuurprojecten dat niet zijn. Daarmee komen de afspraken die de gemeente met de minister heeft gemaakt op losse schroeven te staan.” aldus Batavier. Ook benadrukt Batavier in haar zienswijze dat er nog veel onzekerheden bestaan rondom de effecten op luchtkwaliteit, geluidsbelasting en vogelverstoring, wat voor de gemeente Midden-Delfland nadelige gevolgen kan hebben.

Rijkswaterstaat heeft in het Tracébesluit van de A4 vele berekeningen gemaakt over de effecten die de weg gaat hebben met betrekking tot geluid, zicht, luchtkwaliteit en verstoring. Het gaat hier echter allemaal om berekeningen op basis van modellen omdat meten uiteraard nog niet kan omdat de weg nog aangelegd moet worden. In veel van deze berekeningen wordt echter uitgegaan van theoretische aannames die nog niet in de praktijk getoetst zijn, dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van geluidsabsorberend materiaal waarmee de wanden van de bak waarin de weg komt te liggen bekleed worden. Batavier wil de gemeente Midden-Delfland erop wijzen dat het belangrijk is dat Rijkswaterstaat kan garanderen dat de effecten van de weg straks in werkelijkheid toch niet groter zijn dan op papier.

De Stichting Batavier richt zich op het bewaken van het nakomen van de afspraken die gemaakt zijn rond de aanleg van de A4. Deze afspraken zijn gemaakt tussen overheden en maatschappelijke organisaties en richten zich op de inpassing van de weg en kwaliteit van het gebied. Batavier ziet er op toe dat deze afspraken daadwerkelijk worden nagekomen en doet dit vanuit een netwerk van vele betrokken bewoners uit het gebied. Meer informatie is te vinden op www.stichtingbatavier.nl.

Lees hier de zienswijze van de Stichitng Batavier

 


Vorige pagina: Tracédeel Schiedam
Volgende pagina: Tracédeel Delft