Druk deze pagina af

Tracédeel Schiedam

9 augustus 2017

Brandwerendheid Ketheltunnel mogelijk onvoldoende

Plots kwam er op 8 augustus 2017 een brief van het Schiedamse gemeentebestuur en de Minister over de constatering dat de Ketheltunnel mogelijk een zeer grote autobrand niet zal kunnen weerstaan. Storm in een glas water lijkt het niet te zijn, gezien de serieuze aandacht die hieraan besteed wordt. Het is een goede zaak dat de verantwoordelijken dit serieus op lijken te pakken en dat er scenario's worden gemaakt wat te doen bij een (grote) brand. Mogelijk gaat dat volgens de brieven zelfs betekenen dat bij een brand in de tunnel het tunneldak binnen een halfuur volledig ontruimd zal worden....
Na de zomer zullen we weten of er brandwerende platen tegen de binnenzijde van de tunnel moeten worden bevestigd, of misschien zelfs wel alsnog een sprinkler-installatie. Reparaties achteraf die de weg weer onnodig veel duurder maken: aan de voorkant van het proces bezuinigen blijkt ook hier weer aan de achterkant grote kosten met zich mee te brengen.

Deze gang van zaken onderschrijft de stelling van Stg Batavier van 2013 dat men te snel over mogelijke bouwkundige tekortkomingen is heengestapt. De uitspraak "100% veilig voor 100 jaar" van de toenmalige Schiedamse wethouder Wijten blijkt dus alleen op aannames gebaseerd te zijn geweest en niet op feiten en onderzoeken. Gebakken lucht dus. Het zou ons niet verbazen als de destijds door ons (en ir De Kanter) naar voren gebrachte zwakke punten in de constructie later toch ook een probleem zullen blijken te zijn.

Als Rijkswaterstaat nu naast het verrichten van metingen aan het beton, ook eens hun andere claims echt zou meten (luchtkwaliteit, lawaai) zou dat ook op die aspecten wel eens heel veel ongunstiger kunnen uitpakken dan destijds aangenomen.

John Witjes, voorzitter Stg Batavier, 9 augustus 2017.


 

29 december 2014

Bewoners en organisaties vragen Schiedam om volwaardige herplant bomen A4

Uit onvrede over de gang van zaken rond de herplant van ruim 3000 bomen langs het A4-tracé in Schiedam hebben enkele organisaties en diverse omwonenden vandaag brieven aan het Schiedamse College van B&W gestuurd. In deze brieven wordt B&W verzocht de in november 2011 afgegeven omgevingsvergunning voor het kappen van 3265 bomen te handhaven.

Organisaties die een handhavingsverzoek hebben ingediend zijn onder andere Milieudefensie, VvE d’Ambachten, belangenvereniging Eksterflat Vlaardingen, de Bomenridders, de Vlaardingse Bomenstichting en Stichting Batavier. Ook diverse omwonenden hebben per brief aangegeven zich zorgen te maken over de voorgenomen tekortschietende herplant.

Stichting Batavier en Milieudefensie trokken in oktober al aan de bel toen bleek dat van de beloofde één op één herplant van de gekapte dikke bomen niet veel terecht zou komen. Nu het gemeentebestuur enkele malen heeft laten blijken geen moeite te hebben met het planten van slechts 119 bomen (van 8 cm dik) en voor het overige genoegen neemt met 4000 “veren” of boomvormers in bosplantsoen en overleg daarover niet van de grond komt, hebben de organisaties en omwonenden besloten tot actie. Stichting Batavier is daarbij ook boos over het feit dat haar brief over deze kwestie al zeven weken wordt genegeerd door het Schiedamse gemeentebestuur.

In de handhavingsverzoeken wordt gerefereerd aan de vergunning tot kap van november 2011 waarin de gemeente duidelijk heeft gesteld dat er een één op één herplant moet plaatsvinden en dat die herplant kwaliteit moet hebben, zoals is bepaald in de Schiedamse bomenverordening.

Stichting Batavier geeft aan niet te zien welke kwaliteit de beoogde herplant zal hebben: pas na vele jaren zal er sprake zijn van een groene invulling, de ecologische ‘footprint’ van de herplant is vele malen minder dan van de gekapte bomen, de luchtzuiverende en gezondheidsbevorderende eigenschappen van de bomen zijn geenszins vergelijkbaar met de situatie van voor de kap van de ruim 3000 bomen. Batavier stelt dat met dit inrichtingsplan het Schiedamse bomenbeleid met voeten getreden wordt en dat gezondheid en welzijn van de mensen die langs het tracé wonen mogelijk in het geding zijn.

Voor Milieudefensie is de gang van zaken reden om de uitvoering van de vergunning voor te leggen aan de Nationale Ombudsman, omdat rigoureuze bomenkap en tekortschietende compensatie al vaker problematisch waren ondanks toezeggingen van het gemeentebestuur.

De bezwaarmakers besluiten hun handhavingsverzoeken met de oproep aan het gemeentebestuur de omgevingsvergunning te handhaven: niet de door Rijkswaterstaat aangedragen compensatie met “veren” en boomvormers, maar bomen met een minimale stamomtrek van 20 tot 25 cm.

Bekijk hier de handhavingsverzoeken van de Stichting Batavier en van Milieudefensie


12 oktober 2014

Volwaardige compensatie bomenkap A4 in gevaar

Voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam zijn op het tracé meer dan 4500 grote bomen gekapt in 2011 en 2012. Nu de weg zijn voltooiing nadert, vinden Rijkswaterstaat en aannemer A4all het herplanten van 450 bomen voldoende. En de gemeente Schiedam lijkt daar mee in te stemmen, waar men aanvankelijk een compensatie van 4500 bomen had geëist. Als bewaker van de afspraken bij de aanleg van de weg stelt de Stichting Batavier dat de gemeente moet vasthouden aan een volwaardige compensatie door het in Schiedam planten van 4500 échte bomen.

De waarde van bomen voor de leefomgeving in stedelijk gebied is onomstreden. Al sinds de kap van de bomen (meer dan 15% van het totale bomenbestand van Schiedam) dringt de Batavier aan op een goed herplant- en inrichtingsplan voor het A4-tracé. Inmiddels ligt er een plan van landschapsarchitecten Bosch Slabbers. Het dak van de snelweg gaat ingericht worden als vriendelijk stadspark met hier en daar wat plukjes bomen en veel open ruimte. In totaal worden er ongeveer 450 échte bomen geplant op en naast het tracé (landtunnel, Kethelplein en A20) plus wat “groen” bosplantsoen.

In de ogen van de Stg Batavier voldoet dit plan op voorhand niet aan de afspraken. Er was immers een herplantplicht opgelegd voor elke gekapte boom. Dus verwacht de Batavier dat er door Rijkswaterstaat minstens 4500 bomen worden geplant in Schiedam en niet 450. Hoe fraai een stadspark op het tunneldak ook kan ogen, voor de Batavier geldt: afspraak is afspraak. De stichting stelt dat overige ruim 4000 bomen er ook nog moeten komen!

Lees ook de notitie '4500 bomen weg, 450 terug'


24 juni 2013

Klokkenluider meldt falende controle bouw A4DS

Ene Ad de Kanter heeft zich bij de landelijke en Schiedamse politiek gemeld met verontrustende berichten over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Wij hebben op 21 juni telefonisch overleg met hem gehad. De man heeft als bouwkundig ingenieur de afgelopen maanden in het ‘vergunningenteam’ van de gemeente de constructietekeningen en –berekeningen van de landtunnel en de geluidsschermen gecontroleerd. In mails aan volksvertegenwoordigers meldt hij dat aannemer, Rijkswaterstaat en gemeente in eerste instantie wat weinig alert hebben gereageerd op opmerkingen van de controleurs over mogelijke fouten in de constructie. Zijn ervaring was dat pas na aandringen de kritiek serieus genomen werd. En onduidelijk is welke aanpassingen er vervolgens zijn aangebracht in de constructie. Volgens De Kanter zou er zelfs instortingsgevaar zijn bij meer dan gebruikelijke verhitting van het beton.
Wij hebben dit punt aan Rijkswaterstaat voorgelegd. Men geeft aan de kritiek van De Kanter te kennen, maar zich er niet in te herkennen. De aannemer zou uiteraard volgens de geldende normen werken en ook Rijkswaterstaat ziet nauwlettend toe op de bouw. Niemand is er bij gebaat als zaken verkeerd lopen.
Voor ons is het uiteraard niet mogelijk de beweringen van De Kanter voor wat betreft de constructie te controleren. Maar de melding moet wel serieus opgepakt worden door de politiek.

De kritiek van De Kanter gaat echter verder. Hij maakt ook melding van het tekortschieten van de controle. Onder tijdsdruk krijgen de controleurs van de gemeente Schiedam de opdracht constructies van bepaalde geluidsschermen maar niet na te rekenen. En ook beperkte de leiding van de afdeling zich tot het schrijven van een wat vrijblijvende brief aan Rijkswaterstaat toen bleek dat men niet op tijd alle constructies kon narekenen. Dit was voor De Kanter de aanleiding om op 7 juni acuut met zijn werk voor de gemeente te stoppen en nu de klok te luiden.  
Vooral dit punt vinden wij verontrustend. Al eerder spraken we onze zorgen uit over de enorme tijdsdruk die op dit project ligt. De hele landtunnel in Schiedam moet in een paar maanden tijd gebouwd worden terwijl het vergunningentraject kennelijk nog loopt. Die tijdsdruk mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de constructies van de bouwwerken worden beoordeeld.

Bij dit soort grootschalige projecten mag op geen enkele wijze de controle op veiligheid in het geding zijn. En daar lijkt De Kanter nu een duidelijk signaal over af te geven. Dit is een zaak die de Schiedamse politiek zich aan zal moeten trekken.
De fractie van GroenLinks Schiedam heeft het Schiedamse College van B&W inmiddels om een nadere toelichting gevraagd.

Lees ook de berichten in de media over dit onderwerp
Lees ook de Kamervragen die nav de kritiek van De Kanter gesteld zijn door Attje Kuiken (PvdA) en door Liesbeth van Tongeren (GL)
Lees ook de reconstructie 'Controle onder druk' van de door 'klokkenluider' De Kanter aaangekaarte problemen bij de aanleg van de A4 Delft-Schiedam


Ad de Kanter

2 november 2012

Gespaarde bomen in Vlaardingen

Velen van ons hebben met afschuw naar het vellen van de bomen, op en naast het zandlichaam van de toekomstige A4 Delft-Schiedam gekeken. De kaalslag was enorm. Inmiddels zijn de contouren van de landtunnel zichtbaar en soms bemerk je zo langs het tracé lopend dat er veranderingen op komst zijn. Zo waren er ineens bomen aan de Hoevenronde en Europaboulevard in Vlaardingen gemerkt met een witte stip. Het betrof hier bomen die onderdeel bleken te zijn van een verleende omgevingsvergunning inzake kappen. Al snel werd duidelijk dat een deel van deze gemerkte bomen zich buiten de Tracébesluitgrens bevonden. Na de gemeente Vlaardingen hier opmerkzaam op te hebben gemaakt is er overleg geweest tussen de gemeente en A4all. Deze laatste heeft aangegeven de tracégrens te respecteren en om misverstanden bij het kappen van de overige bomen te voorkomen de merktekens (wit en daarna geel) op de betreffende bomen met bruine verf over te laten schilderen. Deze bruine verf is echter geen succes gebleken. Deze heeft zich gemengd met de eerder opgebrachte gele verf met als resultaat bomen met een groen merkteken. Voor ons maakt het niet uit wij zijn blij dat we in ieder geval 30 á 40 bomen hebben kunnen redden, al is dat slechts 1% van wat er wèl gekapt is, want wij houden van groen.

 

Februari 2012

De bomen zijn verdwenen

Om de aanleg van de weg mogelijk te maken zijn in het Schiedamse deel van het tracé in januari en februari in totaal ruim 3900 bomen gekapt. Dit is bijna 15% van het totale bomenbestand van de gemeente Schiedam. Veel omwonenden en recreanten zagen de activiteiten met pijn in het hart aan. Alleen de bomen binnen de grenzen van het tracé zijn gekapt, gelukkig staan er nog wat op Vlaardings en Schiedams grondgebied. Maar om het sportpark op het dak mogelijk te maken zal het niet bij deze 3900 blijven….
Op dit filmpje is goed te zien met welk gemak de bomen werden gerooid.
http://www.youtube.com/watch?v=2b5yDfG982s

 

Schiedam gebruikt A4 voor eigen ambities

In Schiedam valt op dat men daar helemaal niet zo veel aandacht meer lijkt te hebben voor de snelweg zelf. Uiteraard is de burgemeester wel in gesprek over de tunnelveiligheid, maar dit item lijkt onder verwijzing naar de landtunnel op de A2 bij Utrecht formeel geen groot probleem meer te zijn. Nee, de Schiedamse projectorganisatie heeft de blik inmiddels vanaf het A4-dak gericht op de hele stad. Het aanleggen van een sportpark(je) op het A4-dak gaat een verschuiving van allerlei sportvelden in de stad opleveren waardoor grond vrijkomt voor herontwikkeling. Op die manier moeten ook de vele euro’s die nodig zijn om de investeringen in de sportvelden op en naast de A4 worden terugverdiend. Besluitvorming over de grootscheepse sport(velden)reorganisatie is voorzien eind juni. De overige aan de A4DS gekoppelde projecten lijken thans minder aandacht te krijgen.

Intussen is in Schiedam de aanleg van de weg het meest zichtbaar. Nadat alle bijna 4000 bomen op het zandlichaam waren gekapt, is inmiddels de eerste tijdelijke brug aangelegd die op de grens van Vlaardingen en Schiedam het zandlichaam met het Kethelplein verbindt. Het werkverkeer zal van deze brug gebruik gaan maken. De werkzaamheden aan een tweede brug, op de Brederoweg, werden op 19 april landelijk nieuws toen de 40 meter hoge giekstelling omviel en de trambaan vernielde. Het mag een wonder heten dat daarbij geen doden vielen.Het gebied tussen Vlaardingen en Schiedam is inmiddels onomkeerbaar veranderd. En binnenkort zullen de vrachtwagens daar af en aan rijden.

Documenten

Brief tunnelveiligheid gemeente Schiedam 26 april 2012

Nieuwsbrief A4 gemeente Schiedam februari 2012

Antwoord gemeente Schiedam op brief Milieudefensie en VTM over kapvergunning 6 februari 2012

Brief Milieudefensie Schiedam en VTM aan gemeente Schiedam over kapvergunning Tracé A4 7 januari 2012

Kaart locatie kapvergunning Woudweg 26

Legenda bij kaart locatie kapvergunning Woudweg 26

Antwoord van gemeente Schiedam op brief VTM over kapvergunning 23 maart 2012

Brief over kapvergunning Woudweg 26 van VTM aan gemeente Schiedam 18 december 2011


Vorige pagina: Documenten met afspraken
Volgende pagina: Tracédeel Midden-Delfland